ÁSZF

1. A Szolgáltatás nyújtója:
Név: Králik Anna e.v.
Székhely: 3525 Miskolc Fazekas u. 7. 1/4
Adószám: 57795283-1-25
Nyivántatási szám: 56454756
Email cím: gyogytorna@kekra.hu
Telefonszám: +36 70 556 5666

2. A Szolgáltatás leírása
A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás személyesen és online nyújtott egyéb humán egészségügyi szolgáltatás, ill. egyéb egészségmegőrzéshez, fejlesztéshez szükséges termékek.
A Szolgáltatás célja, hogy az igénybe vevők egészségük megőrzéséhez segítséget kapjanak.

3. A szerződés tárgya
Jelen szerződés alapján az igénybe vevő megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében a Szolgáltatás rendelkezésre bocsátásával. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok (videók, egyéb tananyagok), valamint a Szolgáltató által személyesen és online nyújtott Szolgáltatások.

4. A szerződés létrejötte
Jelen szerződés a Szolgáltató és a Megrendelő – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, úgymint a Megrendelő által a weboldalon, található kapcsolatfelvétei lap elküldésével és/vagy telefonon történő egyeztetéssel jön létre.
A Megrendelő jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.
A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.
Jelen Szerződés elfogadásával a Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

5. Jelentkezés visszaigazolása
A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

6. Árak
Díjköteles Szolgáltatás nyújtása esetén a Szolgáltató az érvényes árlista szerinti díjat számolja fel. Szolgáltató jogosult kedvezményes ajánlatok megjelentetésére, amikre a szolgáltatás leírásakor megadott árak érvényesek. Az árlistától eltérő árú ajánlatok megrendelése kizárólag írásban érvényes.

7. Fizetési mód
A Szolgáltatás ellenértékét készpénzes fizetéssel kell kiegyenlíteni, a Szolgáltatás nyújtását megelőzően.

8. Számlázás
Az ellenérték kifizetését követően a Szolgáltató számlát köteles kiállítani, amelyet e-mailen keresztül juttat el a Megrendelőhöz.

9. Szolgáltatás lemondása
Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltatást, az időpont előtt 24 órával, írásban vagy szóban nem mondja le, a Szolgáltatás díjának 100%-a megfizetendő.

10. Kártérítési felelősség kizárása
A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

11. Szerzői jogok
A Szerződő Felek kijelentik, hogy a weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Megrendelő felhasználási vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. A Megrendelő a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 100000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

16. Teljességi záradék
A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

17. A szerződés hatálya
A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

18. Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések
A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.
A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

19. Panaszkezelés
A Megrendelő Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: gyogytorna@kekra.hu

20. Vegyes:
Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek a www.kekra.hu weboldalon.

Budapest, 2022.02.01.